Vol 5, No 6 (2014)

Jun

Table of Contents

Review Article

Manjusha Choudhary, Vipin Kumar, Surender Singh
 
Abstract [166 Views] |  PDF   [140 Downloads] |  Page No:266-271
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i6.761

Original Research Articles

Pratik Hasmukhrai Raghavani, Habibunnisha B. Sirajwala
 
Abstract [153 Views] |  PDF   [320 Downloads] |  Page No:272-274
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i6.774
Pawan Nikhra, Smita Patel, Dilip Taviad, Shalu Chaudhary
 
Abstract [116 Views] |  PDF   [38 Downloads] |  Page No:275-278
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i6.787
Senthil Kumar S, Madan M, Mahesh M S
 
Abstract [442 Views] |  PDF   [79 Downloads] |  Page No:279-280
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i6.770
Soumya Shivaraj Alashetty, Pratima S., Purushotham K Rao
 
Abstract [73 Views] |  PDF   [35 Downloads] |  Page No:281-284
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i6.767
Sumangala Bhat, T Jose, Danesh A., Sridhara B. Y.
 
Abstract [100 Views] |  PDF   [59 Downloads] |  Page No:285-287
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i6.788
R. M. Shenoy, Deepak Pinto, Dinesh K.V.N., Girish Chandra
 
Abstract [89 Views] |  PDF   [50 Downloads] |  Page No:288-291
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i6.791
Hiteshkumar Muktilal Chauhan, Hirendra R Shah, Sumitraben Hiteshkumar Chauhan, Sucheta M Chaudhary
 
Abstract [175 Views] |  PDF   [83 Downloads] |  Page No:292-294
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i6.798
Shyamala Kumari, Venugopala D, Praveen K I
 
Abstract [68 Views] |  PDF   [36 Downloads] |  Page No:295-296
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i6.781
Georgy Itty Panicker, Joseph S
 
Abstract [245 Views] |  PDF   [104 Downloads] |  Page No:297-303
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i6.760
Pramila Lamichhane, Dev Raj Joshi, Yagya Prasad Subedi, Rekha Thapa, Ganesh Prasad Acharya, Apsana Lamsal, Sweety Upadhaya, Sandip Pokhrel
 
Abstract [219 Views] |  PDF   [84 Downloads] |  Page No:304-307
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i6.762
Jaya Mary George, Kalyani Sen, Raveendran C
 
Abstract [107 Views] |  PDF   [80 Downloads] |  Page No:308-312
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i6.711
Rama Saha, Aruna Bhattacharya, Jaydip Deb, Gouri Saha, Devasis Panda
 
Abstract [92 Views] |  PDF   [38 Downloads] |  Page No:313-318
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i6.782

Case Report

Ashok S Kanaki, Vishal Koulapur, Anand B Mugadlimath, Mandar Ramachandra Sane, Ravishekhar Hiremath, Mahesh B Tondare
 
Abstract [112 Views] |  PDF   [39 Downloads] |  Page No:319-321
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i6.785
Vijaya Patil, Ravindrakumar Pattar, Ravi Ichalkaranji, L. S. Patil, Umesh P.
 
Abstract [101 Views] |  PDF   [54 Downloads] |  Page No:322-323
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i6.797